Page 4 - AFYONKARAHİSAR
P. 4

EKONOMİK GÖRÜNÜM
      EKONOMİK VERİLER; GÜVEN ENDEKSLERİ

      EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ, KASIM 2019
      Ekonomik güven endeksi 91,3 oldu
      Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Ekonomik güven endeksin-
      deki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
       Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9 değerine, reel kesim güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven en-
      deksi 91,3 değerine yükseldi. Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven
      endeksi ise 63,9 değerine geriledi.

                 EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ, ALT KALEMLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI
                              Endeks       Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
             Endeks Adı
                          EKİM 2019   KASIM 2019    EKİM 2019    KASIM 2019
       Ekonomik güven endeksi          89,8      91,3       4,5          1,7
       Tüketici güven endeksi          57,0      59,9       2,1       5,2
       Reel kesim güven endeksi         104,2     105,9      4,5       1,6
       Hizmet sektörü güven endeksi       90,7      91,3       1,6       0,7
       Perakende ticaret sektörü güven endeksi  102,3     101,2      4,8       -1,1
       İnşaat sektörü güven endeksi       65,1      63,9       8,3       -1,9

      AÇIKLAMALAR: Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks,
      tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlık
      andırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak
      uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici (4), reel kesim (8), hizmet (3), perakende ticaret (3) ve inşaat (2) sektörlerine ait 20 alt
      endeks hesaplamada kullanılmaktadır. Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmak-
      tadır.
      İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ, EYLÜL 2019
      İşsizlik oranı % 13,8 seviyesinde gerçekleşti
      Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817
      bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile %13,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde;
      tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile %16,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,5 puanlık
      artış ile %26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,4 puanlık artış ile %14,1 olarak gerçekleşti.
      İstihdam oranı %46,1 oldu
      İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon
      440 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %46,1 oldu.
      Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edi-
      lenlerin %19,3'ü tarım, %19,5'i sanayi, %5,5'i inşaat, %55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile
      karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken
      sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.
      İşgücüne katılma oranı %53,5 olarak gerçekleşti
      İşgücü 2019 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi, işgücüne ka-
      tılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde
      işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalış ile %72,6, kadınlarda ise değişim göstermeyerek %34,9 olarak gerçekleşti.


                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9